ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Αγαπητοί μας πελάτες και επισκέπτες της ιστοσελίδας μας σας καλωσορίζουμε στην εταιρεία μας. Σκοπός του παρακάτω κειμένου είναι η ενημέρωσή σας προκειμένου να αισθάνεστε σίγουροι για τα προσωπικά σας δεδομένα και τη χρήση αυτών από την εταιρεία μας.

Σκοπός Επεξεργασίας

Η συλλογή των δεδομένων σας γίνεται αποκλειστικά για
α) τη διαχείριση της διάθεσης των προϊόντων μας, π.χ. την επικοινωνία και ενημέρωση σας σχετικά με τη διαθεσιμότητα προϊόντων, την εξέλιξη της παραγγελίας σας και την εκτέλεση της παραγγελίας αυτής. Επίσης για την αποστολή των προϊόντων ή/και δώρων στη διεύθυνσή σας, τη διαχείριση των οφειλών σας προς την Εταιρεία και την πραγματοποίηση επιστροφών των προϊόντων μας,
β) τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία π.χ. έκδοσης τιμολογίου,
γ) την έρευνα ικανοποίησης των πελατών, προώθηση προϊόντων, περιοδική αποστολή ενημερωτικών δελτίων για τα προϊόντα μας, τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς και την αποστολή των σχετικών δώρων στους νικητές,
δ) την αναζήτηση και αξιολόγηση των γνώσεών σας (αν πρόκειται για αποστολή βιογραφικού) προκειμένου να εξετάσουμε ενδεχόμενη επαγγελματική συνεργασία. Στην περίπτωση που μας έχετε αποστείλει βιογραφικό, αυτό διατηρείται στο αρχείο μας για τους παραπάνω λόγους έως δώδεκα (12) μήνες και μετά διαγράφεται, εκτός και αν επιτευχθεί μεταξύ μας επαγγελματική συνεργασία.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας δημιουργίας προσωπικού λογαριασμού, είτε της διαδικασίας εγγραφής στην υπηρεσία ενημέρωσης μέσω ηλεκτρονικών επιστολών (newsletter) είτε της διαδικασίας ηλεκτρονικής παραγγελίας υπηρεσιών, αποδέχεστε τη λήψη εμπορικών επικοινωνιών, διαφημίσεων ή/και περιεχομένου εμπορικής φύσης ή σκοπού αναφορικά με υπηρεσίες της εταιρείας μας.

Η Εταιρεία μας συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα χρηστών πελατών της αποκλειστικά και μόνο για τους προαναφερόμενους σκοπούς και μόνο στο απολύτως αναγκαίο μέτρο για την αποτελεσματική εξυπηρέτηση των σκοπών αυτών. Τα δεδομένα αυτά είναι κάθε φορά συναφή, πρόσφορα και όχι περισσότερα από όσα απαιτούνται εν όψει των ανωτέρω σκοπών, είναι δε ακριβή και, εφόσον χρειάζεται, υποβάλλονται σε ενημέρωση. Περαιτέρω, τα εν λόγω δεδομένα διατηρούνται μόνο κατά τη διάρκεια της περιόδου, που απαιτείται, για την πραγματοποίηση των σκοπών της συλλογής και επεξεργασίας τους και διαγράφονται μετά το πέρας αυτής.


Συγκατάθεση

Η Εταιρεία μας προβαίνει σε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων των χρηστών των ιστοσελίδων μας:
α) είτε στις περιπτώσεις που ο κάθε χρήστης έχει συγκατατεθεί, έχοντας προηγουμένως ενημερωθεί με την παρούσα πολιτική για το είδος των δεδομένων, το σκοπό και την έκταση της επεξεργασίας, τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών,
β) είτε στις περιπτώσεις που η επεξεργασία είναι αναγκαία για την εκτέλεση της εκάστοτε παραγγελίας, που έχει ανατεθεί από τον χρήστη προς την Εταιρεία.

Συγκεκριμένα, με την είσοδό σας στις ιστοσελίδες μας και με την οικειοθελή παραχώρηση προσωπικών σας δεδομένων κατά τη διαδικασία εγγραφής στην υπηρεσία ενημέρωσης μέσω ηλεκτρονικών επιστολών (newsletter), δημιουργίας λογαριασμού και παραγγελίας προϊόντων καθώς και με οποιαδήποτε επικοινωνία μαζί μας παρέχετε σε εμάς τη συγκατάθεσή σας για τη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων αυτών υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος.

Η δήλωση συγκατάθεσής σας για τη συλλογή και επεξεργασία επιμέρους ή του συνόλου των προσωπικών σας δεδομένων μπορεί οποτεδήποτε να ανακληθεί με την άσκηση του δικαιώματος αντίρρησης, όπως αυτό προβλέπεται στην παρούσα πολιτική.


Προϋποθέσεις που ισχύουν για τη συγκατάθεση παιδιού σε σχέση με τις υπηρεσίες της κοινωνίας των πληροφοριών (άρθρο 8)

Κατά τη διάρκεια εγγραφής στην ηλεκτρονική φόρμα, αν διαπιστωθεί ότι πρόκειται για ανήλικο άτομο, τότε η εταιρεία Εκδόσεις Ψυχογιός Α.Ε θα διαγράψει τα δεδομένα εκτός και λάβει έγγραφη συγκατάθεση μέσω email από τον κηδεμόνα του ατόμου αυτού. Στην περίπτωση αυτή, αν δηλαδή διαπιστωθεί η μη ενηλικίωση, θα απαιτηθούν επιπλέον τα στοιχεία του γονέα για να ολοκληρωθεί η διαδικασία της συγκατάθεσης.


Αποστολή σε τρίτους

Η Εταιρεία μας παρέχει πληροφορίες σχετικές με την αποστολή των παραγγελιών σας, ή την αποστολή αλληλογραφίας, ή δώρων από διαγωνισμούς. Η εταιρεία μας δεν πουλάει, ούτε μοιράζεται τα προσωπικά σας στοιχεία με τρίτες εταιρείες για οποιοδήποτε άλλο σκοπό.

Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από τους συνεργαζόμενους με εμάς φορείς διεξάγεται υπό τον έλεγχό μας και μόνον κατ’ εντολή μας και υπόκειται στην ίδια πολιτική προστασίας της ιδιωτικότητας ή σε πολιτική του ίδιου τουλάχιστον επιπέδου προστασίας.


Δικαιώματα Χρηστών

H εταιρεία Εκδόσεις Ψυχογιός Α.Ε προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες τόσο κατά τη φάση της συλλογής όσο και σε κάθε μεταγενέστερη φάση επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, ώστε να έχετε πλήρη δυνατότητα για την άσκηση των νόμιμων δικαιωμάτων σας, δηλαδή των δικαιωμάτων ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης, όπως περιγράφονται παρακάτω.
α. Στο στάδιο της συλλογής προσωπικών δεδομένων ενημερώνεστε με εμφανή και σαφή τρόπο από την παρούσα πολιτική προστασίας της ιδιωτικότητας, που βρίσκεται σε θέση άμεσα ορατή και ανά πάσα στιγμή προσβάσιμη στην κεντρική σελίδα του Ιστοτόπου, για τα εξής τουλάχιστον στοιχεία :

 • την ταυτότητα της Επιχείρησης,
 • τους σκοπούς της επεξεργασίας,
 • τους αποδέκτες των δεδομένων,
 • τυχόν τρίτους φορείς, στους οποίους τα δεδομένα διαβιβάζονται,
 • τα δικαιώματά σας.

β. Έχετε δικαίωμα να αιτείστε και να λαμβάνετε από την εταιρεία μας εντός εύλογου χρόνου και κατά τρόπο εύληπτο και σαφή, τις ακόλουθες πληροφορίες:

 • Όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, καθώς και την προέλευσή τους.
 • Τους σκοπούς της επεξεργασίας, τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών.
 • Την εξέλιξη της επεξεργασίας για το χρονικό διάστημα από την προηγούμενη ενημέρωση ή πληροφόρησή σας.
 • Τη λογική της αυτοματοποιημένης επεξεργασίας.

γ. Έχετε δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να απευθύνετε εγγράφως αιτήσεις, ή αντιρρήσεις προς την εταιρεία μας με αίτημα για συγκεκριμένη ενέργεια επί των προσωπικών σας δεδομένων, όπως:

 1. διόρθωση – αν διαπιστώσετε ότι υπάρχει λάθος στα δεδομένα σας μπορείτε να μας υποβάλλετε αίτημα για να τα διορθώσουμε. Εναλλακτικά μπορείτε να τα διορθώσετε απευθείας μπαίνοντας στο προσωπικό σας προφίλ μέσω του λογαριασμού σας στο www.psichogios.gr
 2. προσωρινή μη χρησιμοποίηση - αν θέλετε να σταματήσουμε να χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα στο μέλλον, μπορείτε να μας υποβάλλετε το ανάλογο αίτημα κι εμείς για όσο διάστημα επιθυμείτε δεν θα χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας
 3. εναντίωση – αν είστε αντίθετοι στην επεξεργασία των δεδομένων σας, ή άρετε την συγκατάθεσή σας μπορείτε να μας υποβάλλετε το ανάλογο αίτημα και εμείς θα σταματήσουμε την επεξεργασία των δεδομένων σας εκτός και συντρέχουν νόμιμοι λόγοι που υπερισχύουν έναντι του δικαιώματός σας
 4. μη διαβίβαση – μπορείτε να μας υποβάλλετε αίτημα για την παύση διαβίβασης των προσωπικών σας δεδομένων κι εμείς θα σταματήσουμε να τα διαβιβάζουμε σε τρίτους συνεργάτες μας
 5. διαγραφή – Μπορείτε να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα δεδομένα σας και αν δεν συντρέχουν έννομοι λόγοι θα τα διαγράψουμε

Σε περίπτωση που αιτείστε διαγραφή προσωπικών σας δεδομένων, τα οποία είναι αναγκαία για την εκτέλεση σύμβασης που έχει συναφθεί με εσάς, η Επιχείρησή μας έχει το δικαίωμα να απορρίπτει αιτιολογημένα την σχετική αίτηση και να σας ενημερώνει αναλόγως.
Τα ανωτέρω δικαιώματα πρόσβασης και αντίρρησης ασκούνται με την υποβολή σχετικής αίτησης στην εταιρεία Εκδόσεις Ψυχογιός Α.Ε. Απαντάμε στα αιτήματά χωρίς καθυστέρηση, και σε κάθε περίπτωση εντός ενός (1) μηνός από τότε που θα λάβουμε το αίτημα σας. Αν, όμως, το αίτημα σας είναι πολύπλοκο ή υπάρχει μεγάλος αριθμός αιτημάτων σας θα σας ενημερώσουμε εντός του παραπάνω διαστήματος αν χρειαστεί να λάβουμε παράταση εντός της οποίας θα σας απαντήσουμε. Αν τα αιτήματα σας είναι αβάσιμα ή υπερβολικά ιδίως λόγω του επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα τους, η εταιρεία Εκδόσεις Ψυχογιός Α.Ε μπορεί να επιβάλει την καταβολή εύλογου τέλους, λαμβάνοντας υπόψη τα διοικητικά έξοδα για την παροχή της ενημέρωσης ή την εκτέλεση της ζητούμενης ενέργειας ή να αρνηθεί να δώσει συνέχεια στο αίτημα.

Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας επικοινωνώντας με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων της εταιρείας Εκδόσεις Ψυχογιός Α.Ε στη διεύθυνση: Τατοΐου 121, Μεταμόρφωση Τ.Κ 14452 ή στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου dpo@psichogios.gr

Επεξεργαζόμαστε τα Δεδομένα σας σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 2016/679/ΕΕ, και εν γένει το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία προσωπικών δεδομένων.

Δεν στέλνουμε τα Δεδομένα σας εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.). Τα Προσωπικά σας Δεδομένα αποτελούν αντικείμενο αποθήκευσης και επεξεργασίας μόνο εντός Ε.Ε.

Οι Εκτελούντες έχουν συμφωνήσει και δεσμευτεί συμβατικά με την Εταιρεία:

 • να τηρούν εχεμύθεια,
 • να μη στέλνουν σε τρίτους Δεδομένα χωρίς την άδεια της Εταιρείας,
 • να λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα ασφαλείας,
 • να συμμορφώνονται με το νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και ιδίως τον Κανονισμό GDPR.

Ανοιχτές θέσεις εργασίας

Η εταιρεία ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε. στη Μεταμόρφωση Αττικής, με ηγετική θέση
στο χώρο των εκδόσεων, αναλαμβάνει να απασχολήσει φοιτητές ΑΕΙ και ΤΕΙ στα πλαίσια της πρακτικής τους άσκησης στα τμήματα :
ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ, ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ.

Για την αποστολή του βιογραφικού σας παρακαλούμε συμπληρώστε την φόρμα που θα βρείτε εδώ.

ΕΔΡΑ - ΓΡΑΦΕΙΑ
 • ΤΑΤΟΪΟΥ 121
 • ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
 • T.K.: 144 52
 • ΤΗΛ.: 210 28 04 800
 • FAX: 210 28 19 550
ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ
 • ΕΜΜ. ΜΠΕΝΑΚΗ 13-15
 • ΑΘΗΝΑ
 • T.K.: 106 78
 • ΤΗΛ.: 210 36 18 654
 • FAX: 210 36 40 683